Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

zupazogorkiem
8106 4cc4

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

zupazogorkiem
0841 984d 500
Reposted frommangoe mangoe viaOverseerSkretu OverseerSkretu

May 31 2019

zupazogorkiem
6156 029c 500
light
Reposted fromsponzy sponzy
zupazogorkiem
5789 d53b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 17 2018

zupazogorkiem
6166 fabb 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
zupazogorkiem
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite

June 13 2018

zupazogorkiem
7906 2e2c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed
zupazogorkiem
7859 7003 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed
zupazogorkiem
7432 c9b9 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaseaweed seaweed
4983 fb27 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viaseaweed seaweed
zupazogorkiem
Reposted fromshakeme shakeme viaseaweed seaweed
zupazogorkiem
5555 382f
Reposted fromseaweed seaweed

January 21 2018

zupazogorkiem
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaeternia eternia

May 21 2015

8189 0b55
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
zupazogorkiem
7571 ef4e
Reposted fromAng3ll Ang3ll viablackandwhite blackandwhite

May 20 2015

6378 854c 500
Reposted fromshadowlibrarian shadowlibrarian viarooo rooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl