Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

zupazogorkiem
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagrovly grovly
zupazogorkiem
1188 4de9
Reposted fromGIFer GIFer viagrovly grovly
zupazogorkiem
1293 8812
Reposted frompiehus piehus viagrovly grovly
zupazogorkiem
zupazogorkiem
2268 913f
♥️
Reposted fromkikikinga kikikinga viagrovly grovly
zupazogorkiem
0516 7778 500
Reposted bycornisgrovlypiccsie2b
zupazogorkiem
8611 688f 500
Reposted frompalesoap palesoap
zupazogorkiem
5566 e3e4 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
zupazogorkiem
9636 e584 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
zupazogorkiem
9995 3535 500
Reposted frombearded bearded

February 02 2020

zupazogorkiem
1642 cf2a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
zupazogorkiem
"Dziś niezdolny jestem do myślenia, dziś jestem kretynem".
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromstercum stercum viaLuukka Luukka
zupazogorkiem

February 01 2020

4908 d9c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viahajskul hajskul
1126 94f7
Reposted fromLittleJack LittleJack viahajskul hajskul
zupazogorkiem
4606 585e 500
Reposted fromnyaako nyaako viahajskul hajskul
zupazogorkiem
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viahajskul hajskul
zupazogorkiem
1648 380b
we should all end in bed together, soupers
Reposted fromhajskul hajskul

January 27 2020

zupazogorkiem
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
zupazogorkiem
9203 5854
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl